Poszukiwania patentowe


Wykonywane przez nas poszukiwania w literaturze patentowej podzielić można na dwa podstawowe typy:

Poszukiwanie pod kątem zdolności patentowej/ochronnej

Poszukiwanie ma na celu znalezienie rozwiązań identycznych i podobnych do badanego rozwiązania, które mogłyby stanowić przeszkodę do uzyskania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy przez badane rozwiązanie. Innymi słowy poszukiwanie tego typu pozwala bliżej określić szanse danego rozwiązania na uzyskanie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Poszukiwanie pod kątem czystości patentowej (tzw. poszukiwanie „Freedom to operate”)

Poszukiwanie ma na celu sprawdzenie, czy istnieją prawa wyłączne tj. patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, które są w mocy, a które to prawa mogłyby zostać naruszone przez korzystanie z badanego rozwiązania. Celem tego poszukiwania jest również sprawdzane, czy istnieją zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzorów użytkowych i zgłoszenia wzorów przemysłowych, które mogą być objęte ochroną w przyszłości i mogłyby zostać naruszone przez korzystanie z badanego rozwiązania. Poszukiwanie to pozwala więc określić, czy badane rozwiązanie może kolidować z prawami osób trzecich na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dostępne źródła

Poszukiwania prowadzimy zarówno w ogólnodostępnych jak i komercyjnych bazach danych. W przypadku potrzeby wykonywania poszukiwań w języku innym niż polski, angielski, niemiecki, francuski, współpracujemy z zewnętrznymi firmami specjalizującymi się w wykonywaniu takich poszukiwań.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej