Warto wiedzieć - Wzory użytkowe


Co to jest wzór użytkowy?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Co to jest prawo ochronne na wzór użytkowy?

Prawo ochronne na wzór użytkowy jest to prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego przez określony czas, w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa lub regionu, na który prawo ochronne jest udzielone. Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest przez Urząd Patentowy osobie fizycznej lub prawnej, która złoży wniosek o jego udzielenie.

Jakie prawa przysługują twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) twórcy wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przysługuje prawo do: uzyskania prawa wyłącznego, do wynagrodzenia do wymienienia go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach.

Co to jest data pierwszeństwa?

Data pierwszeństwa jest datą dokonania pierwszego prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z państw będących członkami Związku Ochrony Własności Przemysłowej wg Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. Zgłoszenie takie daje zgłaszającemu prawo do korzystania z prawa pierwszeństwa przy dokonywaniu takiego samego zgłoszenia w innych państwach w/w Związku w terminach: 12 miesięcy dla zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 6 miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Wskutek prawa pierwszeństwa, takie samo zgłoszenie dokonane przez tego samego zgłaszającego, po dacie pierwszeństwa w w/w terminach, w innych państwach w/w Związku, nie może być unieważnione przez fakty zaistniałe w międzyczasie (w szczególności przez inne zgłoszenie) tzn. między datą pierwszeństwa a datą jego zgłoszenia w innym państwie.

Czy podmiot zagraniczny może samodzielnie występować przed Urzędem Patentowym RP?

Nie. Stosownie do Prawa Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) osoby, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony praw własności przemysłowej, mogą działać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika patentowego wpisanego na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP.

Jak uzyskać patent za granicą?

składając międzynarodowe zgłoszenie wynalazku w ramach procedury PCT (możliwość uzyskania patentu we wszystkich państwach – stronach Układu PCT); składając wniosek o udzielenie patentu europejskiego (możliwość uzyskania patentu europejskiego ze skutkiem we wszystkich państwach – stronach Konwencji o udzielaniu patentów europejskich); składając odrębne wnioski o udzielenie patentu w poszczególnych krajach

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie dokumentacji patentowej?

Tłumaczenie dokumentacji patentowej potrzebne jest: gdy chcemy zgłosić wynalazek/wzór użytkowy do ochrony za granicą (na język danego kraju); gdy zagraniczny wynalazek ma być zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP (na język polski); dla celów analizy wyników poszukiwań przeprowadzonych w zagranicznej dokumentacji patentowej.

Co to jest patent europejski?

Patent europejski jest patentem udzielanym przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja Monachijska z 5.10.1973 r.). Patent europejski udzielany jest na poszczególne kraje – strony Konwencji, wybrane przez zgłaszającego. W każdym państwie, na które został udzielony patent europejski ma on ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez urząd patentowy tego państwa.

W jakim języku można złożyć zgłoszenie PCT w Urzędzie Patentowym RP?

W języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

Co to jest Układ o Współpracy Patentowej (PCT)?

Jest to międzynarodowy układ o zasięgu ogólnoświatowym, umożliwiający uzyskiwanie patentów w państwach-stronach układu w uproszczonym systemie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym (zgłoszenie międzynarodowe PCT). W dniu 1.04.2004 r. układ PCT liczył 123 państwa-strony.

Co jest potrzebne, aby zgłosić wynalazek/wzór użytkowy w Urzędzie Patentowym RP?

W Urzędzie Patentowym RP należy złożyć: podanie o udzielenie patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy; opis wynalazku/wzoru użytkowego zastrzeżenia patentowe/ochronne ewentualne rysunki (konieczne w przypadku wzoru użytkowego) dokumenty dodatkowe (oświadczenia, pełnomocnictwo, dokument pierwszeństwa itp.) Po złożeniu zgłoszenia, w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy RP, należy wnieść opłatę urzędową

Ile lat trwa patent/ prawo ochronne?

Patent trwa 20 lat, prawo ochronne na wzór użytkowy trwa 10 lat.

Co to jest dodatkowe świadectwo ochronne SPC?

Uzyskanie dodatkowego świadectwa ochronnego SPC umożliwia specyficzne przedłużenie ochrony patentowej (maksymalnie o 5 lat) na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin, chroniony ważnym patentem.

Co oznacza pojęcie przemysłowej stosowalności wynalazku?

Wynalazek uważa się za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku można uzyskać wytwór lub wykorzystać sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.