Czy wpis licencjobiorcy do rejestru patentowego jest obligatoryjny?

Nie. Co do zasady, licencja podlega wpisowi do rejestru patentowego na wniosek. Wyjątkiem jest licencja otwarta – informacja o złożeniu oświadczenia przez uprawnionego z patentu o gotowości udzielenia licencji otwartej na korzystanie z jego wynalazku podlega wpisowi do rejestru patentowego z urzędu. Natomiast wpis do rejestru pociąga za sobą określone korzyści dla licencjobiorcy.

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej