Wyrok NSA

W wyroku z dnia 8 lutego 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w sprawie o sygnaturze akt II GPS 1/05 uznał, że art. 33 w związku z art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS jest normą nadającą się do bezpośredniego stosowania. Tym, samym przesądził, że patenty które istniały w dniu wejścia w życie Porozumienia i które na mocy przepisów prawa polskiego korzystały z 15-letniej ochrony, mogą uzyskać na mocy decyzji Urzędu Patentowego RP 20-letnią ochroną liczoną od dnia zgłoszenia wynalazku.

Print Friendly, PDF & Email