Ochrona własności intelektualnej – dofinansowanie PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Jest szansa, aby koszt usług kancelarii patentowej został pokryty ze źródeł Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która 21 września 2015 ogłosiła na swojej stronie internetowej konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym – konkurs nie dotyczy zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP mających na celu uzyskanie ochrony wyłącznie na terytorium Polski.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu muszą spełniać kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Wnioski konkursowe mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie od 22 października 2015 r., do 31 marca 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Jak informuje PARP, „konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”, a dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące:

• „uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
albo
• realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego”.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 1 mln zł.

Więcej szczegółów i regulamin konkursu znajdują się na stronie PARP.

Źródło informacji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Print Friendly, PDF & Email

Nasi doradcy


Pokaż więcej