Nowe przepisy dotyczące zasad ochrony wynalazków i wzorów użytkowych

Od 1 grudnia 2015 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zasad ochrony wynalazków i wzorów użytkowych. Zmiany wprowadzane w ustawie Prawo Własności Przemysłowej dotyczą m.in. kluczowych przepisów tej ustawy takich, jak art. 25 definiujący pojęcie nowości wynalazku, art. 28 wskazujący rozwiązania niebędące wynalazkami, art. 33 definiujący zastrzeżenia patentowe. Zmianie uległy również inne istotne artykuły takie, jak art. 39 dotyczący zgłoszeń wydzielonych, art. 40 dotyczący polskich zgłoszeń za granicą, art. 47 mówiący o sprawozdaniu o stanie techniki, oraz art. 49 dotyczący odmowy udzielenia patentu.

Dla zgłaszających te zmiany będą miały następujące konsekwencje:

Nowość

Od 1.12.2015 istnieje możliwość uzyskania patentu lub wzoru użytkowego mimo jego ujawnienia przez osoby trzecie, które to ujawnienie spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego. Warunkiem będzie jednak, aby zgłoszenie to nie zostało dokonane później niż 6 miesięcy po takim ujawnieniu (art. 25 ust. 5 p.w.p.).

Rozwiązania niebędące wynalazkami

Powiększono zbiór rozwiązań, które nie są wynalazkami. Od 1.12.2015 za niebędące wynalazkami uważa się również wytwory lub sposoby, w odniesieniu do których nie może zostać wykazana możliwość wykorzystania lub takie, których wykorzystanie nie przyniesie spodziewanego rezultatu (art. 28 ust. 4 pkt. 1 p.w.p.).

Zastrzeżenia patentowe

Od 1.12.2015 nałożono na redakcję zastrzeżeń kolejne wymogi. Oprócz tego, że zastrzeżenia patentowe mają określać zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych, to dodatkowo zdefiniowane w zastrzeżeniu cechy techniczne będą musiały odnosić się do budowy lub składu zastrzeganego wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię bądź nowego zastosowania znanego wytworu (art. 33 ust. 3 p.w.p.).

Zgłoszenia wydzielone

Jedną z najbardziej dotkliwych zmian dla zgłaszających jest zmiana regulacji dotyczących dobrowolnych zgłoszeń wydzielonych. Od 1.12.2015 nie ma już możliwości dokonywania zgłoszeń wydzielonych, jeśli zgłoszenie spełniało wymóg jednolitości. Zgłoszeniom wydzielonym ze zgłoszeń jednolitych będzie odmawiane uznanie daty zgłoszenia macierzystego (art. 39 ust. 3 p.w.p.).

Polskie zgłoszenie za granicą

1.12.2015 doprecyzowano brzmienie art. 40 p.w.p., odnoszącego się do sytuacji, w której osoba ma-jąca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać zgłoszenia PCT lub europejskiego zgłoszenia patentowego po dokonaniu zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym. Przepis ten należy rozumieć tak, że pierwsze zgłoszenie wynalazku, który powstał w Polsce lub z udziałem Polaka należy dokonać za pośrednictwem UPRP albo w trybie krajowym albo w trybie europejskim lub PCT.  Konsekwencje związane z ominięciem tego przepisu wynikają z ustawy o obronności.  Innymi słowy, praktyka dotycząca tego przepisu ma być taka sama, jak dotychczas.

Sprawozdanie o stanie techniki

Dobrą wiadomością dla zgłaszających  jest fakt, że od 1.12.2015 w sytuacji, gdy niemożliwe będzie sporządzenie sprawozdania w stanie techniki, Urząd Patentowy powiadomi zgłaszającego o przyczynach niesporządzenia w tym zakresie sprawozdania.  W sytuacji, gdy sporządzenie sprawozdania będzie możliwe, Urząd dodatkowo sporządzi wstępną opinię dotyczącą patentowalności wynalazku. Zostanie ona przekazana Zgłaszającemu, ale nie będzie publikowana razem ze sprawozdaniem o stanie techniki.

Odmowa udzielenia patentu

Inną istotną zmianą jest również poszerzenie ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu. Aktualnie istnieje możliwość wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu, jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że wynalazek nie został ujawniony w sposób wystarczający (art. 49 ust. 1 pkt. 2 p.w.p). W ten sposób polskie przepisy zbliżyły się do przepisów Konwencji o Patencie Europejskim.

Rodzaje, skutki wpisu w odniesieniu do Dodatkowego Prawa Ochronnego (DPO)

Od 1.12.2015 informacje o dodatkowych prawach ochronnych nie będą już zamieszczane w „zwykłym” rejestrze patentowym. Udzielone dodatkowe prawa ochronne będą podlegały wpisowi do rejestru dodatkowych praw ochronnych ( art. 75 4 p.w.p.). Od 1.12.2015 Urząd Patentowy prowadzi nowy rejestr dodatkowych praw ochronnych (art. 228 ust. 1 pkt 11). Oczekiwane jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakim ma odpowiadać wniosek o udzielenie DPO.

Podstawy unieważnienia

W ramach nowelizacji wprowadzone zostały dwie dodatkowe podstawy unieważnienia patentu dla zgłoszeń złożonych po 1.12.2015. Patent można unieważnić, jeśli osoba mająca w tym interes prawny wykaże, że wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić lub gdy wykaże, że patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego ( art. 89 p.w.p.).

Wynalazki biotechnologiczne

Od 1.12.2015 Zgłaszający wynalazki biotechnologiczne mają obowiązek ujawnienia zastosowania  sekwencji  lub  częściowej  sekwencji  genu nie tylko w opisie  wynalazku lecz także w niezależnych  zastrzeżeniach  patentowych  poprzez wskazanie  funkcji  jaką  spełnia sekwencja genu (art. 93 2  ust. 2).

 

Źródłem wprowadzonych zmian jest:

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 31 sierpnia 2015r. – wchodzi w życie po upływie 3 m-cy od dnia ogłoszenia – 1 grudnia 2015r. – projekt rządowy.

 

Red. Agata Granis, Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email